Menu
Profesionální taktické vybavení

Profesionální taktické vybavení

Profesionální taktické vybavení

Profesionální taktické vybavení

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“)

.

dle ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“)

 

obchodní společnosti TOJA Professional s.r.o., IČO: 01681494, DIČ: CZ01681494, se sídlem Koterovská 1011/48, Plzeň 301 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, vl. C 28707, tel. kontakt 777 817 883. (dále jen „Prodávající“ nebo „TOJA Professional“).

I. Všeobecná ustanovení

1.1. Prodávající je podnikatelem, který prodává výrobky (dále jen „Zboží“) prostřednictvím internetového portálu Prodávajícího umístěnému na webové adrese https://www.taktickavystroj.cz (dále jen „Webový portál“).

1.2. Kupující je (I) fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), (II) osoba odlišná od Spotřebitele

(dále jen „Podnikatel“). Podnikatel a Spotřebitel dále jako „Kupující“. Prodávající a Kupující dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

1.3. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webového portálu (dále jen „Kupní smlouva“). Prodávající Zboží dle Kupní smlouvy dodává Kupujícímu sám.

1.4. Kupní smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena distančním způsobem, tedy za použití komunikačního prostředku umožňujícího uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran (dále jen „Prostředek komunikace na dálku“). Náklady vzniklé Kupujícímu při použití Prostředku komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

1.5. Nedílnou součástí těchto VOP je reklamační řád Prodávajícího (dále jen „Reklamační řád“) a zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady OOU“) přístupné na Webovém portálu. Kupující uzavřením Kupní smlouvy potvrzuje, že je s těmito VOP, Reklamačním řádem a Zásadami OOU řádně seznámen a že s nimi souhlasí.

1.6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.7. Znění těchto VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat, přičemž pro práva a povinnosti Smluvních stran platí znění VOP účinné ke dni uzavření Kupní smlouvy.

1.8. Ujednání v Kupní smlouvě odchylná od těchto VOP mají před zněním těchto VOP přednost.

II. Kupní smlouva

2. 1. Kupní smlouvou uzavřenou na základě těchto VOP se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, a umožní mu nabýt

vlastnické právo ke Zboží, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Podávajícímu kupní cenu (dále jen „Kupní cena“).

2.2. Prodávající může Kupujícímu spolu s Kupní smlouvu nabídnout uzavření darovací smlouvy na

vybrané Zboží. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí ustanoveními o darovací smlouvě dle § 2055 a násl. OZ s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní

smlouvy Spotřebitelem, je Spotřebitel povinen poskytnuté dary vrátit společně se zakoupeným Zbožím Prodávajícímu. Ustanovení dle tohoto odstavce se nepoužijí, plnil-li Prodávající

Spotřebiteli bez objednávky Spotřebitele.

2.3. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy nebo její části, pokud:

a) se již Zboží nevyrábí,

b) se již Zboží nedodává,

c) se výrazným způsobem změnila cena Zboží u dodavatele Zboží,

d) se u Zboží na Webovém portálu zobrazuje zjevně mylná Kupní cena, nebo

e) bylo Zboží označeno jako „Momentálně nedostupné“ a toto Zboží není možné dodat ani nahradit jiným Zbožím nebo pokud se Kupní cena Zboží zvýšila a Kupující před vznikem Kupní smlouvy zvýšenou Kupní cenu nepřijal.

V případě, že Kupující zaplatil část Kupní ceny nebo celou Kupní cenu, vrátí Prodávající Kupujícímu odpovídající částku zpět bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla Kupní cena uhrazena, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

2.4. Dodací lhůty v našem e-shopu je sedm pracovních dnů, pokud je zboží skladem. U některých výrobků může být dodací lhůta 4-8 týdnů. Sleva pro ozbrojené složky se nevztahuje na zboží z výprodeje a z akcí.

III. Nabídka zboží

3.1. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Nabídka“) je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na Webový portál. Prodávající se zavazuje sdělit Spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením Kupní smlouvy údaje dle § 1820 odst. 1 OZ.

3.2. Zveřejněné spotřebitelské recenze Zboží pochází od Spotřebitelů, kteří Zboží skutečně použili nebo si je zakoupili. Prodávající umožnuje vkládání Spotřebitelských recenzí pouze v návaznosti na zakoupení Zboží, čímž ověřuje pravost spotřebitelských recenzí.

IV. Objednávka zboží

4.1. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Zboží Kupujícím Prodávajícímu (dále jen „Objednávka“) a přijetím Objednávky Prodávajícím. Potvrzení o přijetí Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu elektronickou poštou. Před podáním Objednávky musí být při použití elektronických prostředků Spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.

4.2. Prodávající zajistí, aby Spotřebitel vzal při Objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li Objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací.

4.3. Objednávka je po svém potvrzení jako uzavřená Kupní smlouva Prodávajícím uložena za účelem plnění Kupní smlouvy a plnění dalších zákonných povinností Prodávajícího. Stav vyřízení Objednávky je přístupný Kupujícímu prostřednictvím Webového portálu. Objednávku lze podat a Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích na základě dohody Smluvních stran.

V. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Celkové Kupní ceny Zboží jsou uvedeny včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, a pokud povaha Zboží neumožňuje tuto cenu rozumně určit předem, způsob jejího výpočtu.

5.2. Prodávající se zavazuje vystavit Kupujícímu daňový doklad – fakturu v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodání Zboží. Prodávající zašle daňový doklad Kupujícímu v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím, s čímž Kupující souhlasí.

VI. Dodání zboží

6.1. Prodávající vydá Spotřebiteli potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě v online podobě (dále jen „Potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě“) v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání Zboží.

6.2. Není-li ujednán jiný čas plnění, Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po zavření Kupní smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů. Nepřevezme-li Kupující věc v čase uvedeném v tomto odstavci, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši.

VII. Jakost při převzetí

7.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodné k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo

instalaci.

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

a) je Zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na

práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví,

není-li technických norem,

b) Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility

a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující

rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou

osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže si jej

Prodávající nebyl vědom nebo bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň

srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít

vliv,

c) je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití,

které může Kupující rozumně očekávat, a

d) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající

Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

Tento odstavec se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

VIII. Záruka za jakost

8.1. V případě, že Prodávající Kupujícímu nevystaví Záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad - faktura.

8.2. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě na základě uplatnění Záruky. Dojde-li v rámci uplatnění Záruky k výměně Zboží, pokračuje původní záruční doba.

IX. Práva z vadného plnění

9.1. Kupující může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle tohoto odstavce neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat.

9.2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

9.3. Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

9.4. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil

značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Kupující Zboží koupil.

9.5. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:

a) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo

d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.

9.6. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

9.7. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.

9.8. Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou Kupní cenu nebo její část.

X. Právo spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy

10.1. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Prostředků komunikace

na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou osobou.

10.2. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným písemným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu.

10.3. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného

odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle Zboží před jejím uplynutím. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Smluvní strany sjednávají, že

Prodávající může jednostranně započíst nárok na náhradu škody na Zboží proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

10.4. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud Spotřebitel nezvolil jiný způsob a pokud tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než obdrží Zboží, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

10.5. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy:

a) o dodávce Zboží, jehož Kupní cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy,

b) o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

c) o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických

důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil,

10.6. Kupující nese náklady spojené s vrácením Zboží zakoupeného v provozovně Prodávajícího.

XI. Zjednání nápravy

11.1. Prodávající přijímá reklamace v provozovně Prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické adresy info(at)tojaprofessional.cz. Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení uplatnění reklamace. Prodávající dále vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 6. 1. 2023.

Ochrana osobních údajů

Firma TOJA Professional s.r.o. se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo pro Vaši informovanost o nových produktech příp. o slevách zboží.

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího TOJA Professional s.r.o., IČO 01681494, DIČ CZ01681494, se sídlem Skrétova 1011/48, Plzeň 30100, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, vložka C 28707 (dále jen „prodávající“ či „TOJA Professional“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

 

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

 

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

II. Záruka za jakost

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

 

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění a jednotlivá práva z vadného plnění jsou od 13. 4. 2023 stejná pro kupujícího spotřebitele a pro kupujícího podnikatele.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Lhůta v případě nového zboží je 24 měsíců.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

 

 

Práva z vadného plnění

 

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady..

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

 

Jakost při převzetí

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

Věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

Věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

Věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí

 

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní

pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je

vyznačit v předávacím protokolu přepravce, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail info(at)tojaprofessional.cz

Prodávající dále doporučuje v případě převzetí od přepravce přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

 

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti

nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že

se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

2. Uplatnění reklamace

 

Zboží lze odeslat na adresu prodávajícího:

Martin Lev

TOJA Professional s.r.o.

Druztová 305

Druztová 330 07

 

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii dokladu o zakoupení či jiným

vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm.

zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

 

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě

odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

 

3. Výluky

 

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

mechanickým poškozením zboží,

používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

zboží, které bylo upravováno zákazníkem (barvení, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

 

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány.

 

4. Testování závady

 

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady prodávající doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného servisu.

Kupující tímto bere na vědomí, že prodávající neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává u servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. Prodávající nenese odpovědnost za provedení opravy.

Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení, přičemž oprava bude provedena nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po přijetí zboží Tojou Professional. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném písemném souhlasu kupujícího učiněném po informování dle předchozí věty.

Kupující bere na vědomí, že je-li reklamace vyřízena formou výměny zařízení pro ukládání dat, pak se původní zařízení nevrací.

 

5. Zamítnutí reklamace

 

Pro znečištění zboží

 

TOJA Professional má právo zamítnout reklamaci zboží v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

IV. Vyřízení reklamace

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od následujícího dne od podání reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V. Společná ustanovení

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

 

Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

 

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

 

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 50,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

 

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 2 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

 

Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

VI. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

 

Tento Reklamační řád je platný od 8. 8. 2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Tento Reklamační řád je k dispozici na www.taktickavystroj.cz.